Köpeavtal

Köparen förbinder sig:

§1   Att ta väl hand om råttan/råttorna i enlighet med gällande lagstiftning och säljarens rekommendationer. Att ge råttan/råttorna ett rikt och stimulerande liv, där dess naturliga behov tillgodoses. Om en råtta skadas eller blir sjuk, har den rätt till veterinärvård.

§2   Att inte sälja, omplacera eller på annat sätt överlåta råttan/råttorna till annan person utan säljarens samtycke. Om köparen inte kan ha kvar råttan/råttorna , bör omplacering ske i samråd med säljaren. Det finns alltid möjlighet för råttan/råttorna att flytta tillbaka till säljaren under deras livstid. Dock återbetalas inte kostnaden för djuret. För garanti, se nedan.

§3   Att meddela säljaren om sådant som kan vara av intresse angående råttan/råttorna. Säljaren skall underrättas vid sjukdom som kräver veterinärvård, samt vid dödsfall.

§4   a) Råtta som säljes utan avelsrätt: att kontakta säljaren för rådfrågning innan råttan/råttorna används i avel, och rätta sig efter dennes råd inklusive om avelsstopp rekommenderas pga. sjukdom hos råttans släktingar. Avkommor får INTE säljas genom zoobutik eller som foder till reptiler.   
 b) Råtta som säljes med avelsrätt: att inte avla på råttan/råttorna, och inte hålla den/dem på ett sådant sätt att det finns risk för oplanerade parningar. Råttan/råttorna får endast användas i avel av säljaren enligt överenskommelse som gjordes vid försäljningen. Hona: max 2 kullar, hane: max 3 parningar. Köparen är ansvarig för råttan/råttornas skötsel inkl. veterinärvård, och står som ägare.
c) Råtta som säljes till annan uppfödare: uppfödaren/köparen får använda råttan/råttorna i avel, med begränsning på max 2 kullar per hona. OM något skulle uppdagas avseende kullens/släktingars hälsa eller temperament, kommer säljaren att höra av sig och rekommendera avelsstopp. Säljaren önskar att bli informerad om avkommor i första eller andra generationen säljes vidare till annan uppfödare för avel.

KOMMENTAR till §4: De flesta råttor säljes enligt a) utan avelsrätt, och avtalet är då i likhet med många andra svenska råttuppfödares köpeavtal. Punkt b) med avelsrätt, innebär att säljaren själv önskar använda råttan i avel och därmed önskar ha avelsrätt (undantagsfall).


Säljaren förbinder sig:

§5   Att endast lämna sanna uppgifter om råttan/råttorna, dess bakgrund och dess potentiella framtid, samt att informera köparen om sådant som kan vara av intresse relaterat till deras släkt.

§6   Att tillhandahålla gratis inackorderingsmöjligheter under kortare perioder (upp till 2 veckor), och vid längre inackordering, enligt överenskommelse.

§7   Att finnas till hands för rådfrågning och annan hjälp med råttan/råttorna under hela dess liv.

§8   Att vid behov ersätta köparen enligt garantin.

Garanti: om råttan till följd av ärftlig defekt/sjukdom dör eller insjuknar utan möjlighet att bli återställt under det första levnadsåret, erbjuds köparen möjligheten att få en råtta ur närmast kommande kull*, utan kostnad. Om köparen inte godtar säljarens erbjudande, missas möjligheten till ersättning. Exempel på sjukdomar som utlöser garantin: tumörsjukdomar, funktionsfel på inre organ samt kronisk luftvägssjukdom.

*Förutsatt att kullen har minst 5 levande bebisar vid 1 veckas ålder

Hör gärna av er om det är något som är otydligt gällande avtalet. Det signeras av båda parter.