Köpeavtal

Köparen förbinder sig:

§1   Att ta väl hand om tamråttan i enlighet med gällande lagstiftning och säljarens rekommendationer. Att ge tamråttan ett rikt och stimulerande liv, där dess naturliga behov tillgodoses. Om tamråttan skadas eller blir sjuk, har den rätt till veterinärvård, inkl. på jourtid.

§2   Att inte sälja, omplacera eller på annat sätt överlåta tamråttan till annan person utan säljarens samtycke. Om köparen inte kan ha kvar tamråttan, bör omplacering ske i samråd med säljaren. Det finns alltid möjlighet för tamråttan att flytta tillbaka till säljaren under dess livstid. Dock återbetalas inte kostnaden. För garanti, se nedan.

§3   Att meddela säljaren om sådant som kan vara av intresse angående tamråttan. Säljaren skall underrättas om tamråttan blir sjuk samt vid dödsfall. Detta är mycket viktigt för avelsarbetet.

§4   Att respektera att råttan säljes i syfte att vara sällskapsdjur, dvs INTE för avel. Ev. funderingar på avel skall ha diskuterats med säljaren INNAN köpet. Finns råttor av båda könen hos köparen, skall de hållas på ett sätt som omöjliggör oavsiktlig parning. Skulle det mot förmodan ske, skall säljaren kontaktas så fort som möjligt.

Säljaren förbinder sig:

§5   Att endast lämna sanna uppgifter om tamråttan, dess bakgrund och dess potentiella framtid, samt att informera köparen om sådant som kan vara av intresse relaterat till tamråttans släkt.

§6   Att tillhandahålla gratis inackorderingsmöjligheter under kortare perioder (upp till 2 veckor), och vid längre inackordering, enligt överenskommelse.

§7   Att finnas till hands för rådfrågning och annan hjälp med tamråttan under hela dess liv.

§8   Att vid behov ersätta köparen enligt garantin.

Garanti: om råttan till följd av ärftlig defekt/sjukdom dör eller insjuknar utan möjlighet att bli återställt under det första levnadsåret, erbjuds köparen möjligheten att få en råtta ur närmast kommande kull*, utan kostnad. Om köparen inte godtar säljarens erbjudande, missas möjligheten till ersättning. Exempel på sjukdomar som utlöser garantin: tumörsjukdomar, funktionsfel på inre organ samt kronisk luftvägssjukdom (rossel).

*Förutsatt att kullen har minst 5 levande bebisar vid 1 veckas ålder