Köpeavtal

Köparen förbinder sig:

§1   Att ta väl hand om djuret i enlighet med gällande lagstiftning och säljarens rekommendationer. Att ge djuret ett rikt och stimulerande liv, där dess naturliga behov tillgodoses. Om djuret skadas eller blir sjukt, har det rätt till veterinärvård.

§2   Att inte sälja, omplacera eller på annat sätt överlåta djuret till annan person utan säljarens samtycke. Om köparen inte kan ha kvar djuret, bör omplacering ske i samråd med säljaren. Det finns alltid möjlighet för djuret att flytta tillbaka till säljaren under djurets livstid. Dock återbetalas inte kostnaden för djuret. För garanti, se nedan.

§3   Att meddela säljaren om sådant som kan vara av intresse angående djuret. Säljaren skall underrättas om djuret blir sjukt samt vid dödsfall.

§4   a) Djur som säljes utan avelsrätt: att kontakta säljaren för rådfrågning innan djuret används i avel, och rätta sig efter dennes råd inklusive om avelsstopp rekommenderas pga. sjukdom hos råttans släktingar. Avkommor får INTE säljas genom zoobutik eller som foder till reptiler.   
      b) Djur som säljes med avelsrätt: att inte avla på djuret, och inte hålla djuret/djuren på ett sådant sätt att det finns risk för oplanerade parningar. Djuret får endast användas i avel av säljaren enligt överenskommelse som gjordes vid försäljningen. Hona: max 2 kullar, hane: max 3 parningar. Köparen är ansvarig för djurets skötsel inkl. veterinärvård, och står som ägare.
c) Djur som säljes till annan uppfödare: uppfödaren/köparen får använda djuret i avel, med begränsning på max 2 kullar per hona. OM något skulle uppdagas avseende kullens/släktingars hälsa eller temperament, kommer säljaren att höra av sig och rekommendera avelsstopp. Säljaren önskar att bli informerad om avkommor från djuret i första eller andra generationen säljes vidare till annan uppfödare för avel.

KOMMENTAR till §4: De flesta djur säljes enligt a) utan avelsrätt, och avtalet är då i likhet med många andra svenska råttuppfödares köpeavtal. Punkt b) med avelsrätt, innebär att säljaren själv önskar använda djuret i avel och därmed önskar ha avelsrätt (undantagsfall).


Säljaren förbinder sig:

§5   Att endast lämna sanna uppgifter om djuret, dess bakgrund och dess potentiella framtid, samt att informera köparen om sådant som kan vara av intresse relaterat till djurets släkt.

§6   Att tillhandahålla gratis inackorderingsmöjligheter under kortare perioder (upp till 2 veckor), och vid längre inackordering, enligt överenskommelse.

§7   Att finnas till hands för rådfrågning och annan hjälp med djuret under hela dess liv.

§8   Att vid behov ersätta köparen enligt garantin.

Garanti: om djuret till följd av ärftlig defekt/sjukdom dör eller insjuknar utan möjlighet att bli återställt inom det första levnadsåret, har köparen rätt att få ett nytt likvärdigt djur utan kostnad av säljaren. Säljaren skall ersätta köparen ur närmast kommande kull. Om köparen inte godtar säljarens erbjudande, missas möjligheten till ersättning. Exempel på sjukdomar som utlöser garantin: tumörsjukdomar, funktionsfel på inre organ samt kronisk luftvägssjukdom.

Hör gärna av er om det är något som är otydligt gällande avtalet. Det signeras av båda parter.